sk | en | de

DSC, a.s.

Majetok / Rok

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neobežný majetok:

3,776.42 3,704.03 3,732.38 5,375.02 6,649.63 9,574.84 31,779.54

Dlhodobý nehmotný majetok

0 0 0 0 0 0 21,241.25

Dlhodobý hmotný majetok

2,352.48 2,167.96 2,167.12 3,298.92 1,044.65 1,021.71 1,486.93

Dlhodobý finančný majetok

1,423.94 1,536.07 1,565.26 2,076.10 5,604.98 8,553.13 9,051.36

Obežný majetok:

5,288.90 5,571.46 5,748.29 9,349.15 4,910.79 9,909.93 12,511.86

Zásoby

0.30 0.30 0.32 0.20 0.14 0 0

Dlhodobé pohľadávky

0 0 183.63 183.63 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

5,251.60 5,484.52 5,544.30 9,133.60 4,616.00 9,479.10 10,005.39

Finančné účty

37.01 86.64 20.04 31.72 294.65 430,83 2,506.46

Časové rozlíšenie:

2,585.70 2,328.69 1,601.59 1,955.45 2,560.42 3,877.19 5,609.51

Spolu majetok:

11,651.03 11,604.18 11,082.26 16,679.62 14,120.84 23,361.96 49,900.91

Záväzky

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Vlastné imanie:

4,137.10 4,137.10 5,057.20 5,159.76 5,055.33 4,714.89 716.11

Základné imanie

830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 33.20

Kapitálové fondy

581.69 581.69 652.83 117.96 117.95 117.96 117.96

Fondy zo zisku

45.30 45.30 83.00 83.00 83.00 166.00 962.80

Oceňovacie rozdiely z precenenia

      445.71 304.17 -230.61 278.61

Výsledok hospodárenia minulých rokov

2,196.69 2,196.69 3,113.49 3,313.58 3,487.71 2,918.70 -5,006.53

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

483.42 483.42 377.88 369.51 232.50 912.84 4,330.08

Záväzky:

6,298.98 5,599.22 4,948.47 9,724.41 7,115.94 15,923.64 46,544.09

Rezervy

23.49 17.71 16.27 20.09 14.90 17.32 12.15

Dlhodobé záväzky

248.70 1,054.22 185.31 119.67 103.53 139.65 133.30

Krátkodobé záväzky

3,037.51 3,087.58 3,446.90 7,668.93 5,546.54 13.021,67 43,943.21

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

2,989.28 1,439.71 1,299.99 1,915.72 1,450.97 2,744.98 2,455.44

Časové rozlíšenie:

1,214.96

1,292.02

1,076.59

1,795.45 1,949.57 2,723.43 2,640.71

Spolu záväzky:

11,651.03

11,604.18

11,082.26

16,679.62 14,120.84 23,361.96 49,900.91

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Výnosy:

11,073.34

11,552.98

20,227.36

16,027.53 17,078.45 40,134.89 38,448.66

Náklady:

10,463.79 10,921.39

19,799.81

15,526.73 16,649.13 39,222.05 33,770.49

údaje v tis. EUR

Partneri