sk | en | de

DSC Building, a.s.

Majetok / Rok

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neobežný majetok:

92.88 89.14 117.61 59.18 221.72 109.86 0

Dlhodobý nehmotný majetok

0.00 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok

92.88 89.14 117.61 59.18 221.72 109.86 0

Dlhodobý finančný majetok

0.00 0 0 0 0 0 0

Obežný majetok:

2,263.69 4,161.53 2,868.26 2,131.59 1,432.16 951.97 516.10

Zásoby

205.02 0 0.34 0 0 0.19 0

Dlhodobé pohľadávky

3.02 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

805.90 2,889.33 2,345.11 1,738.29 1,212.28 930.35 497.36

Finančné účty

1,249.76 1,272.20 522.81 393.30 219.88 21.43 18.74

Časové rozlíšenie:

107.48 10.47 13.25 7.90 9.07 0.91 0

Spolu majetok:

2,464.04 4,261.13 2,999.12 2,198.67 1,662.95 1,062.74 516.10

Záväzky

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Vlastné imanie:

697.44 526.38 592.70 380.48 198.23 347.30 392.24

Základné imanie

315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40 315.40

Kapitálové fondy

0.00 0 0 0 0 0 0

Fondy zo zisku

5.63 6.35 7.77 14.40 14.40 14.40 14.40

Výsledok hospodárenia minulých rokov

107.22 176.23 203.21 262.90 50.68 -142.36 17.50

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

269.20 28.40 66.32 -212.22 -182.25 159.86 44.93

Záväzky:

1,758.15 3,734.76 2,406.42 1,818.19 1,464.72 715.44 123.86

Rezervy

264.59 194.21 187.32 13.41 0 1.37 0.30

Dlhodobé záväzky

390.59 347.99 341.71 342.06 342.43 11.10 6.52

Krátkodobé záväzky

1094.64 3,187.55 1,872.38 1,457.71 1,122.29 702.97 117.04

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

8.33 5.02 5.01 5.01 0 0 0

Časové rozlíšenie:

8.46

0

0

0 0 0 0

Spolu záväzky:

2,464.04

4,261.13

2,999.12

2,198.67 1,662.95 1,062.74 516.10

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Výnosy:

13,123.28

6,696.67

20,227.36

2,064.46 2,703.01 862.81 192.15

Náklady:

12,854.08 6,658.27

19,799.81

2,276.68 2,885.26 702.95 146.25

údaje v tis. EUR

Partneri