sk | en | de

Keramoprojekt Trenčín, a.s.

Majetok / Rok

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neobežný majetok:

689.96 799.40 940.59 1,095.41 1,163.23 1,346.68 1,355.68

Dlhodobý nehmotný majetok

30.04 13.68 4.56 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok

659.91 785.72 936.03 1,095.41 1,163.23 1,346.68 1,355.68

Dlhodobý finančný majetok

0.00 0 0 0 0 0 0

Obežný majetok:

1,857.61 1,574.70 1,334.53 1,341.97 1,311.48 1,157.65 1,120.14

Zásoby

2.42 2.42 0.92 0.92 0.92 0 0

Dlhodobé pohľadávky

0.00 0 3.87 1.70 1.70 5.40 3.71

Krátkodobé pohľadávky

265.20 278.76 156.41 165.82 122.82 136.76 130.10

Krátkodobý finančný majetok

      191.56 191.56 191.56 191.56

Finančné účty

1,589.99 1,293.52 1,173.33 981.97 994.48 823.93 794.76

Časové rozlíšenie:

3.96 3.73 3.59 8.08 9.05 5.80 4.75

Spolu majetok:

2,551.52 2,377.82 2,278.71 2,445.46 2,483.76 2,510.13 2,480.57

Záväzky

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Vlastné imanie:

2,277.54 2,099.83 2,078.87 2,306.93 2,334.68 2,331.91 2,323.95

Základné imanie

1,628.86 1,465.97 1,437.30 1,628.86 1,628.86 1,628.86 1,628.86

Kapitálové fondy

75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70 75.70

Fondy zo zisku

440.03 552.17 557.56 565.87 565.87 565.87 565.87

Výsledok hospodárenia minulých rokov

108.65 0 0 0 34.67 34.67 34.67

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

34.93 5.99 8.31 36.50 29.58 26.81 18.85

Záväzky:

273.75 277.75 199.55 138.53 149.08 178.22 156.44

Rezervy

8.01 10.19 10.33 12.10 9.54 10.05 10.70

Dlhodobé záväzky

29.06 31.93 31.56 31.11 31.57 30.73 31.62

Krátkodobé záväzky

236.68 235.63 157.66 95.32 107.97 137.44 114.13

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

0.00 0 0 0 0 0 0

Časové rozlíšenie:

0.24

0.24

0.29

0 0 0 0.18

Spolu záväzky:

2,551.52

2,377.82

2,278.71

2,445.46 2,483.76 2,510.13 2,480.57

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Výnosy:

602.61

676.88

493.01

589.02 580.02 586.66 533.73

Náklady:

567.68 670.89

476.08

540.20 542.37 555.93 509.12

údaje v tis. EUR

Partneri