sk | en | de

NEXT, s.r.o.

Majetok / Rok

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Neobežný majetok:

151.74 137.94 165.52 157.35 138.02 125.56 68.09

Dlhodobý nehmotný majetok

0.00 0 2.62 1.87 1.12 0.38 0

Dlhodobý hmotný majetok

151.74 137.94 162.90 155.48 136.90 125.18 20.89

Dlhodobý finančný majetok

0.00 0 0 0 0 0 47.20

Obežný majetok:

63.29 98.16 61.94 56.30 57.42 54.87 512.03

Zásoby

0.00 0 0 0 0 0 0

Dlhodobé pohľadávky

0.00 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

61.67 96.45 59.62 54.08 54.14 59.77 515.13

Finančné účty

1.62 1.70 2.32 2.22 3.28 -4.90 -3.10

Časové rozlíšenie:

2.87 0.33 1.12 0.23 0 0.91 0

Spolu majetok:

217.90 236.43 228.58 213.88 195.44 181.34 580.12

Záväzky

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Vlastné imanie:

-47.76 -71,80 -100,97 -110.99 -149.67 -162.08 315.12

Základné imanie

66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39 66.39

Kapitálové fondy

0.00 0 0 0 0 0 0

Fondy zo zisku

0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-119.36 -114,81 -138,85 -168.02 -178.04 -216.71 -229.14

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

4.55 -24,04 -29,17 -10.02 -38.68 -12.42 530.00

Záväzky:

265.66 281.23 329.55 324.87 345.11 343.42 265.00

Rezervy

1.59 5.71 6.54 4.92 6.31 6.63 6.97

Dlhodobé záväzky

2.91 3.21 26.52 20.43 14.82 8.76 12.20

Krátkodobé záväzky

240.23 243.18 296.49 293.87 306.33 322.37 226.72

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

20.93 29.13 0 5.65 17.65 5.66 19.11

Časové rozlíšenie:

0.00

27

0

0 0 0 0

Spolu záväzky:

217.90

236.43

228.58

213.88 195.44 181.34 580.12

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016

Výnosy:

369.81

369.94

370.75

354.70 355.15 352.72 1,220.68

Náklady:

365.27 393.98

399.92

364.72 392.87 365.14 552.44

údaje v tis. EUR

Partneri