sk | en | de

Ekonomické ukazovatele

Majetok / Rok

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Neobežný majetok:

12,718.48 18,053.33 23,401.64 31,779.54 9,574.84 6,649.63 5,375.02 3,732.38 3,704.03 3,776.42

Dlhodobý nehmotný majetok

8,496.50 12,744.75 16,993.00 21,241.25 0 0 0 0 0 0

Dlhodobý hmotný majetok

1,110.83 3,278.23 1,219.80 1,486.93 1,021.71 1,044.65 3,298.92 2,167.12 2,167.96 2,352.48

Dlhodobý finančný majetok

3,111.15 2,030.35 5,188.84 9,051.36 8,553.13 5,604.98 2,076.10 1,565.26 1,536.07 1,423.94

Obežný majetok:

9,026.43 10,946.05 20,020.00 12,511.86 9,909.93 4,910.79 9,349.15 5,748.29 5,571.46 5,288.90

Zásoby

0 326.53 0 0 0 0.14 0.20 0.32 0.30 0.30

Dlhodobé pohľadávky

1,013.11 85.23 7. 76 0 0 0 183.63 183.63 0 0

Krátkodobé pohľadávky

7,957.61 9,631.50 13,760.32 10,005.39 9,479.10 4,616.00 9,133.60 5,544.30 5,484.52 5,251.60

Finančné účty

55.71 902.79 6.251,92 2,506.46 430,83 294.65 31.72 20.04 86.64 37.01

Časové rozlíšenie:

4,636.13 6,778.84 8,221.69 5,609.51 3,877.19 2,560.42 1,955.45 1,601.59 2,328.69 2,585.70

Spolu majetok:

26,381.04 35,778.22 51,643.33 49,900.91 23,361.96 14,120.84 16,679.62 11,082.26 11,604.18 11,651.03

Záväzky

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

Vlastné imanie:

1,354.77 6,269.37 7,968.83 716.11 4,714.89 5,055.33 5,159.76 5,057.20 4,137.10 4,137.10

Základné imanie

33.20 33.20 33.20 33.20 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00

Kapitálové fondy

341.49 341.49 341.49 117.96 117.96 117.95 117.96 652.83 581.69 581.69

Fondy zo zisku

962.80 962.80 962.80 962.80 166.00 83.00 83.00 83.00 45.30 45.30

Oceňovacie rozdiely z precenenia

-384.11 -420,80 0 278.61 -230.61 304.17 445.71      

Výsledok hospodárenia minulých rokov

5,352.68 5,218.04 -704.83 -5,006.53 2,918.70 3,487.71 3,313.58 3,113.49 2,196.69 2,196.69

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

-4.951,28 134.64 7,336.17 4,330.08 912.84 232.50 369.51 377.88 483.42 483.42

Záväzky:

21,401.38 25,905.93 38,280.63 46,544.09 15,923.64 7,115.94 9,724.41 4,948.47 5,599.22 6,298.98

Rezervy

78.21 57.50 114.65 12.15 17.32 14.90 20.09 16.27 17.71 23.49

Dlhodobé záväzky

14,433.97 1,429.84 1,643.59 133.30 139.65 103.53 119.67 185.31 1,054.22 248.70

Krátkodobé záväzky

5,810.14 23,963.66 36,297.92 43,943.21 13.021,67 5,546.54 7,668.93 3,446.90 3,087.58 3,037.51

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

1,079.06 454,93 224.47 2,455.44 2,744.98 1,450.97 1,915.72 1,299.99 1,439.71 2,989.28

Časové rozlíšenie:

3,624.89 3,602.92 5,393.87 2,640.71 2,723.43 1,949.57 1,795.45

1,076.59

1,292.02

1,214.96

Spolu záväzky:

26,381.04 35,778.22 51,643.33 49,900.91 23,361.96 14,120.84 16,679.62

11,082.26

11,604.18

11,651.03

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

2012

2011

2010

Výnosy:

13,391.41 30,433.66 80,759.30 38,448.66 40,134.89 17,078.45 16,027.53

20,227.36

11,552.98

11,073.34

Náklady:

19,263.88 30,213.02 73,091.33 33,770.49 39,222.05 16,649.13 15,526.73

19,799.81

10,921.39 10,463.79

údaje v tis. EUR