sk | en | de

Ekonomické ukazovatele

Majetok / Rok

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Neobežný majetok:

3,776.42 3,704.03 3,732.38 5,375.02 6,649.63 9,574.84 31,779.54 23,401.64 18,053.33

Dlhodobý nehmotný majetok

0 0 0 0 0 0 21,241.25 16,993.00 12,744.75

Dlhodobý hmotný majetok

2,352.48 2,167.96 2,167.12 3,298.92 1,044.65 1,021.71 1,486.93 1,219.80 3,278.23

Dlhodobý finančný majetok

1,423.94 1,536.07 1,565.26 2,076.10 5,604.98 8,553.13 9,051.36 5,188.84 2,030.35

Obežný majetok:

5,288.90 5,571.46 5,748.29 9,349.15 4,910.79 9,909.93 12,511.86 20,020.00 10,946.05

Zásoby

0.30 0.30 0.32 0.20 0.14 0 0 0 326.53

Dlhodobé pohľadávky

0 0 183.63 183.63 0 0 0 7. 76 85.23

Krátkodobé pohľadávky

5,251.60 5,484.52 5,544.30 9,133.60 4,616.00 9,479.10 10,005.39 13,760.32 9,631.50

Finančné účty

37.01 86.64 20.04 31.72 294.65 430,83 2,506.46 6.251,92 902.79

Časové rozlíšenie:

2,585.70 2,328.69 1,601.59 1,955.45 2,560.42 3,877.19 5,609.51 8,221.69 6,778.84

Spolu majetok:

11,651.03 11,604.18 11,082.26 16,679.62 14,120.84 23,361.96 49,900.91 51,643.33 35,778.22

Záväzky

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vlastné imanie:

4,137.10 4,137.10 5,057.20 5,159.76 5,055.33 4,714.89 716.11 7,968.83 6,269.37

Základné imanie

830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 33.20 33.20 33.20

Kapitálové fondy

581.69 581.69 652.83 117.96 117.95 117.96 117.96 341.49 341.49

Fondy zo zisku

45.30 45.30 83.00 83.00 83.00 166.00 962.80 962.80 962.80

Oceňovacie rozdiely z precenenia

      445.71 304.17 -230.61 278.61 0 -420,80

Výsledok hospodárenia minulých rokov

2,196.69 2,196.69 3,113.49 3,313.58 3,487.71 2,918.70 -5,006.53 -704.83 5,218.04

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

483.42 483.42 377.88 369.51 232.50 912.84 4,330.08 7,336.17 134.64

Záväzky:

6,298.98 5,599.22 4,948.47 9,724.41 7,115.94 15,923.64 46,544.09 38,280.63 25,905.93

Rezervy

23.49 17.71 16.27 20.09 14.90 17.32 12.15 114.65 57.50

Dlhodobé záväzky

248.70 1,054.22 185.31 119.67 103.53 139.65 133.30 1,643.59 1,429.84

Krátkodobé záväzky

3,037.51 3,087.58 3,446.90 7,668.93 5,546.54 13.021,67 43,943.21 36,297.92 23,963.66

Krátkodobé finančné výpomoci a bankové úvery

2,989.28 1,439.71 1,299.99 1,915.72 1,450.97 2,744.98 2,455.44 224.47 454,93

Časové rozlíšenie:

1,214.96

1,292.02

1,076.59

1,795.45 1,949.57 2,723.43 2,640.71 5,393.87 3,602.92

Spolu záväzky:

11,651.03

11,604.18

11,082.26

16,679.62 14,120.84 23,361.96 49,900.91 51,643.33 35,778.22

 

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Výnosy:

11,073.34

11,552.98

20,227.36

16,027.53 17,078.45 40,134.89 38,448.66 80,759.30 30,433.66

Náklady:

10,463.79 10,921.39

19,799.81

15,526.73 16,649.13 39,222.05 33,770.49 73,091.33 30,213.02

údaje v tis. EUR